Kurzy zpěvu

Kurzy zpěvu – jak pracovat se svým hlasem a jak vést k přirozenému pěveckému projevu děti a nezpěváky.

Cena kurzu je 1500,- Kč/ osobu + cestoví náklady (minimální počet účastníků je 5, při nižším počtu je cena 7500,- za kurz)

Zkrácená anotace kurzu:

 • Sociologické hlasové hry s přesahem do sociometrie
 • Limbický systém a jeho reakce, stav pohody a nepohody
 • Hlasové možnosti, prezentace zvládnutých dovedností v různých polohách a provedeních
 • Hygiena hlasu, mutující hlas, hlasové poruchy, přirozený hlasový projev
 • Skupiny dechových, artikulačních, melodických her a cvičení, her a cvičení ke zvládnutí správného pohybu hrtanu, k posilování  měkkého patra a jazyka a k rozšiřování a otevírání hlasového rozsahu
 • Vyvození haptických, emocionálních a motivačních aspektů při zpěvu a hlasové výchově
 • Analýza videoukázek, další obsahové využití hudební výchovy

Obsah programu:

1. hodina
 • Úvodní sociologické pěvecké hry k seznámení a zároveň rozehřátí hlasivek
 • Zjistit očekávání a potřeb účastníků kurzu
 • Osobní prezentace všech limbických reakcí
 • Vyvození projevů stavu pohody a nepohody,  usazení limbických reakcí do hodin hudební výchovy a zpěvu
 • Formou besedy vyvození jak přímo tyto reakce ovlivňují výuku zpěvu a práci s fonačním, dechovým a artikulačním ústrojím
 • Hry a haptické změny k ovlivňování stavu pohody a nepohody
2. hodina
 • Praktické ukázky a poslech různých klasických a soudobých možností zpěvu jediného tónu
 • Aktivizační hry k praktickému využití právě zjištěných hlasových možností
 • Praktické ukázky konkrétních písní k ilustraci využití různých způsobů zpěvu
3. hodina
 • Vyvození vnějších faktorů hlasové hygieny z přečteného příběhu
 • Praktická ukázka a pojmenování zásad práce s méně závažnými hlasovými poruchami
 • Zásady práce s mutujícím hlasem
 • Pojmenování, praktická ukázka a provedení zásad vnitřní hlasové hygieny
 • Sluchové a optické porovnávání hlasivkám škodlivého zpěvu a přirozeného zpěvu.
4. a 5. hodina
 • Prezentace a praktické provedení skupiny her a cvičení vedoucích k čistému, uvolněnému a zdravému pěveckému a hlasovému projevu v následujícím pořadí:
 1. Základní skupina dechových her a cvičení
 2. Základní skupina artikulačních a mimických her a cvičení
 3. Základní skupina melodických her a cvičení k zajištění výdechového tonusu
 4. Základní skupina her a cvičení ke zvládnutí správného pohybu hrtanu
 5. Základní skupina her a cvičení k posilování měkkého patra a jazyka
 6. Základní skupina her a cvičení k otevírání a rozšiřování hlasového rozsahu
6. hodina
 • Praktickým srovnáváním vyvodit nejvýhodnější haptický a emocionální výchozí stav při výuce a při koncertování.
 • Reflexe a zpětná vazba her a cvičení všech zúčastněných
 • Beseda o jednotlivých hrách a cvičeních, navržení možností tvořivého rozšiřování a obměny jednotlivých skupin her a cvičení
 • Skupinové vymýšlení a tvorba zásoby motivací k jednotlivým hlasovým cvičením do jednotlivých hodin hudební výchovy a zpěvu
7. hodina
 • Prokázání pochopení problematiky návaznosti hlasových her a hygienických zásad pěveckého projevu
 • Podle ukázky provést kritiku viděného, nikoliv slyšeného pěveckého projevu
 • Rozbor vlivu mimiky na intonaci a zvukovou stránku zpěvu
 • Analyzovat pěvecké ukázky a nalézt případné chyby v technice či v hygieně hlasu, navrhnout a použít vhodnou hru k nápravě chybného nezdravého pěveckého projevu
 • Prostor pro volnou besedu a dotazy.
8. hodina
 • Prostřednictvím práce ve skupinách provedení analýzy a syntézy dané problematiky v aktuálním společenském kontextu
 • Vyvození a specifikace sociologického a osobnostního přínosu zpěvu a práce s hlasem
 • Soudobé možnosti obsahového využití hodin hudební výchovy
Doporučená literatura:
Jak prokouknout druhé lidi, Příručka bývalého experta FBI, Navarro Joe, Karlins Marvin, Grada, ISBN: 978-80-247-3350-0
Rady ke zpívání, Co může zpěvákům poradit odborný lékař, MUDr. Jitka Vydrová, Práh, ISBN: 978-80-7252-252-1
Voice Studies, Critical Approaches to Process, Performance and Experience, Konstantinos Thomaidis, Ben Macpherson, Routledge, ISBN 9781138809352

Zpěv, kurzy, hudba, tábory, bez rodičů, porozumění